Geeta Session Program Schedule

Geeta Session

10:00 AM -- Noon Second Sunday of every month

PROGRAM (Begins with reciting Om 5 times)

Invocation

1. Vakratunda mahakaya, suryakoti samaprabha…………

Nirvighnam kurumedeva, sarvakaryeshu sarvada

2. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu………………………

Om Tad Vishnu Paramampadam

Sadapashyanti sooryaha, diviva chakshuratatam

Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu

3. Vasudevasutam Devam, Kansachanoora mardanam

DevakiParamanandam, Krishnamvande jagadgurum

4. Om Bhoorbhuvassuvaha, tatsaviturvarenyam……

Bhargodevasya dheemahi, Dhiyoyonah prachodayat


Shlokas

1. Ya kundendu Tusharahara dhavala…………………

Ya shubhravastravruta

Ya veena Varadandamandita kara, Ya shweta padmasana

Ya brahmachyuta shankara prabhrutibhihi,. Devai sada vandita

Samampatu Saraswati Bhagavati, Nishyesha Jadyapaha--2

2. Vande Deva umapatim suragurum, ……………….

Vande jagat karanam,,

Vande Pannaga bhooshanam mrugadaram, Vande pashoonam patim

Vande soorya shashanka vanhi nayanam, Vande mukundam priyam

Vande bhakta janashrayancha varadam, Vande shivam shankaram--2

3 Sri Rama Rama Rameti, Rame Raame Manorame

Sahasra Nama tat tulyam, Ramanama varanane…(3 Times)

4. Tvameva mata cha pita tvameva…………………………

Tvameva bandhu cha sakha tvameva

Tvameva vidya dravinam tvameva

Tvameva sarvam mama deva deva…(2)

5. Om Shamno Mitrah Sham Varunaha ……………………

6. Om Asatoma Sadgamaya……………………………………..

Tamasoma Jyotirgamaya

Mruthyorma Amrutam gamaya

Om Shantihi, Shantihi, Shantihi

7. Guru Brahma Gurur Vishnu …………..

Gururdevo Maheshwaraha

Gurusakshat Parabrahma, Tasmaishree Guravenamaha

8. Jo Sumirana Sidhi Hoi…………………

9. Om Namaha Apavithrah Pavithrova……

Sarva vasthan gathopiva

Yasmareth Pundarikaksham

Sa Bahya Abhyantara shuchihi

10. Om Poornamadah Poornamidam

Poornat Poornamudachyate

Poornasya Poornamadaya

Poornameva Vashishyate

11. Om Tatsat Om, Om Hari Om………

Om Tatsat Om, Om Hari Om

12. Om Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu

Sahaveeryam Karvavahai

Tejasvi naavadheetamastu ma Vidvishavahai

Om Shantihi, Shantihi, Shantihi


Bhagvad Gita: Chapter Summary and Recitation of Selected Verses:

Chapter x ……

DISCOURSE

Speaker: TBD

Topic: TBD

Dhuns

1. Raghupati Raghava Raja Ram………

2. Hare Krishna Hare Krishna……………

3. Mukunda Madhava Govind Bol………

4. Ganpati Ganeshko……………………

Announcements & Welcome

Aarti & Prasad

Geeta Session Sponsors of the Month

· Family 1

· Family 2

· Family 3

· Family 4

· Family 5

· Family 6

· …

TEMPLE ACTIVITIES

Daily Pooja Services

Visit the Temple website www.HTCI.org for details.

Temple Hours:

Monday—Friday 900 AM—11:30 AM; 6 PM—8 PM

Saturday & Sunday 9:00 AM – 8 PM

Phone:: (317) 891-9199

Temple Website: www.HTCI.orgHindu Temple of Central Indiana (HTCI)

(3350 German Church Road, Indianapolis, IN 46235)